گزاره‌ها (۲۸۸)

ذات مسائل پیچیده و عمیق انسانی این‌گونه ایجاب می‌کند که برای مواجهه با آن‌ها باید قریحه‌ی طنزپردازی‌ات را ناامیدانه به‌کار بیاندازی.

فریمن دایسون

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *