گزاره‌ها (۱۵۳)

آن‌ها که در جستجوی حقیقت گام برمی‌دارند را باور کنید. آن‌هایی را که ادعای یافتن‌ش را دارند نه.

آندره گاید

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *