گزاره‌ها (۱۳۳)

برای انجام کارهای بزرگ ما نه‌تنها لازم است که دست به عمل بزنیم، بلکه باید رؤیا هم ببینیم. ما نباید تنها برنامه‌ریزی بکنیم: باید باور داشته باشیم.

آناتول فرانس

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *