گزاره‌ها (۸۰)

شجاعت یعنی مقاومت در برابر ترس و غلبه بر آن، نه نترسیدن!

مارک تواین

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *