گزاره‌ها (۵۳)

اگر فرصت دوباره‌ای برای زندگی به من بدهند، همان اشتباهات قبلی‌ام را مرتکب خواهم شد؛ البته این بار زودتر!

بانک‌هد

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *