تنبلی چیزی جز عادت به استراحت قبل از خسته شدن نیست! جولز رنارد دوست داشتم!۵...