گزاره‌ها (۲۲۰)

بگو به چه چیزی توجه می‌کنی تا بگویم کیستی.

خوزه اورتگا وای گاست

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *