گزاره‌ها (۲۱۲)

زندگی، قصه‌ی پرماجرای بخشندگی است …

نرمن کازینز

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *