گزاره‌ها (209)

شکست تنها جریمه‌ی تنبلی نیست؛ موفقیت دیگران، درد دیگری است!

ژولز رنارد

دوست داشتم!
3

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *