گزاره‌ها (200)

گذشته دقیقا به‌همان اندازه‌ی آینده، محصول تخیل ما است.

جزامین وست

دوست داشتم!
1

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *