گزاره‌ها (۱۷۵)

اغلب، هر انسانی برای انجام کاری دو دلیل دارد: یک دلیل جذاب و یک دلیل واقعی.

جی.پی مورگان

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *