گزاره‌ها (۱۶۱)

تنبلی چیزی نیست جز استراحت کردن قبل از خسته شدن!

جولز رنارد

دوست داشتم!
۱۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *