گزاره‌ها (۱۵۸)

آدم باید کارش را جدی بگیرد نه خودش را!

زنده‌یاد شاهرخ مسکوب

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *