پرواز: بی‌فرود …

از هر جا آغاز کنی،

زودتر است و

به هر جا فرود آیی

دیر …

حسین منزوی

دوست داشتم!
۱۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *