راهِ فرار

راستی

راهِ فرار از فهمِ اندکِ اندوه

چیست؟

تحمل، فراموشی، نوشتن، خواب.

برو بخواب!

سید علی صالحی

دوست داشتم!
۵

۲ thoughts on “راهِ فرار

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *