بسامد دل …

نگویم‌ت که بیامیز با من اما، آه …
بعیدتر منشین از حدود زمزمه‌رس

 که با تو حرف نگفته بسی به دل دارم
که با بسامدش این عمرها نیاید بس …

حسین منزوی 

دوست داشتم!
۲

۴ thoughts on “بسامد دل …

  1. عمار جان لطفا به‌صورت دقیق اشاره کنید کدوم لینک‌ها. فرصت بررسی کل لینک‌ها را ندارم. ممنون.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *