خوابِ بیداری …

باید از داروی تلخ خواب

عاقبت بر زخم بیداری نهم مرهم

می‌فشارم پلک‌های خسته را بر هم …

فروغ

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *