گزاره‌ها (۱۱۹)

اگر تنها ابزار در دست شما یک چکش باشد، عادت می‌کنید ‌هر مسئله‌ای را یک میخ ببینید!

آبراهام مازلو

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *