مشاهده‌گر (۲۰)

روایت‌تان را برای‌ام بنویسید.

دوست داشتم!
۰

۳ thoughts on “مشاهده‌گر (۲۰)

  1. همیشه زندگی مثل آب روان نیست، گاهیمشکلات به مانند سنگ ها مسیر شما را سد می کنند، باید راه خود را بازجست و در مسیر آب حرکت کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *