گزاره‌ها (۸۴)

من از کسانی نیستم که در هنگام ابراز عقیده، خودشان را به واقعیت‌ها محدود می‌کنند!

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *