گزاره‌ها (۷۶)

گاهی اوقات، رؤیا دیدن به‌تر است تا حرکت کردن!

بلک الک

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *