گزاره‌ها (۷۴)

قضاوت درست از تجربه نشأت می‌گیرد و تجربه، از قضاوت نادرست.

بری لوپنتر

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *