نیایش (۱۸)

خدایا

«ای ز کوه کرم‌ات چشمه‌ی احسان جاری

رحمتی آر که چون پر کاه آمده‌ایم …»

(شعر از احمد عزیزی)

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *