گزاره‌ها (۲۵)

اگر می‌توانید رؤیای‌اش را داشته باشید، آن کار، شدنی است!

والت دیزنی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *