نیایش (۱۲)

خدایا اگر من اندکی صبر که تو از من می‌خواهی ندارم، تو که مهر بی‌پایانی که من از تو می‌خواهم را داری!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *