خوش‌بختی

خوش‌بختی فقط داشتن نیست. گاهی اوقات نداشتنْ خود، بزرگ‌ترین خوش‌بختیِ آدمی است …

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *