نیایش (۱۰)

خدایا اگر می‌شد و اگر می‌توانستم که دیگر از تو نمی‌خواستم!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *