نیایش (۴)

خدایا یا راه را به ما بنما یا مقصد را!

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *